Kontakt

Aby stale rozwijać portal, potrzebne są środki finansowe, wspomóż nas wpłacając dowolną sumę na konto:
Oficyna Konserwatystów i Liberałów
Ul. 3 Maja 100/1
05-420 Józefów
Numer konta: 58114020040000350235899194
Statystyka
64103 komentujących
5100 czytających
Konkurs

Brak aktywnych konkursów

Newsletter

Darmowy newsletter z aktualnymi wiadomościami z Korwin-Mikke.pl w Twojej skrzynce e-mail.

 • 30-04-2014 16:18:00

  1-4 maja jestem w Anglii

  Leicester - 1.05.2014 godz.19:00 Polish Parish Centre, Polski Klub, Falmouth Rd./Wakerley Rd. Leicester LE5 4WD
  https://www.facebook.com/events/628449473890041/

  Nottingham - 2.05.2014 godz.19:00 Singpost to Polish Success, Tennyson Unit B Forrest Road West, Nottingham NG7 4EP
  https://www.facebook.com/events/441652095938576/?ref=ts&fref=ts

  Birmingham - 3.05.2014 godz.12:00 Polish Millenium Centre, Bordesley Street Birmingham B5 5PH -
  https://www.facebook.com/events/684889944906676/?ref=ts&fref=ts

  Londyn - 3.05.2014 godz.17:00 Restauracja Patio, 5 Goldhawk Road, London, W12 8QQ
  https://www.facebook.com/events/684889944906676/?ref=ts&fref=ts

   4.05.2014 godz.10:00 Restauracja Patio, 5 Goldhawk Road,
  https://www.facebook.com/events/622452854497815/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited

  Southampton - 4.05.2014 godz.15:00 Oasis Academy Lord’s Hill, Romsey Rd,
  https://www.facebook.com/events/613066165442939/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited

   4.05.2014 godz.19:00 Polski Klub,507 Portswood Road,
  https://www.facebook.com/events/554881974619450/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited

  Przypominamy Państwu, że pilnie potrzebne są fundusze na wybory:

  konto wyborcze:

  61 1090 1199 0000 0001 1903 4592

  Na to konto mogą być przyjmowane (poza spadkami i zapisami) WYŁĄCZNIE darowizny. Tytuły „darowizna na wybory” albo „na wybory” lub „na kampanię wyborczą” itp.

  Sympatycy mieszkający poza granicami Polski, którzy nie mogą wpłacać datków na kampanie wyborczą mogą wesprzeć nasz portal i wpłacić dowolną sumę, która również  przyczyni się do wsparcia idei.

  Oficyna Konserwatystów i Liberałów
  Ul. 3 Maja 100
  05-420 Józefów

  PL 58 1140 2004 0000 3502 3589 9194

 • 27-04-2014 19:23:00

  Dziś jak zwykle jestem o godz. 20.00 w naszej internetowej telewizji

  na http://NPTV.pl

  Jutro o godz. 14.15 zapraszam do Radio Live http://polskalive.pl

  W audycji "Janusz Korwin-Mikke na żywo" będziecie mogli Państwo porozmawiać ze mną - dzwoniąc do studia pod numer 222950724

  Przypominamy Państwu, że pilnie potrzebne są fundusze na wybory:

  konto wyborcze:

  61 1090 1199 0000 0001 1903 4592

  Na to konto mogą być przyjmowane (poza spadkami i zapisami) WYŁĄCZNIE darowizny. Tytuły „darowizna na wybory” albo „na wybory” lub „na kampanię wyborczą” itp.

  Sympatycy mieszkający poza granicami Polski, którzy nie mogą wpłacać datków na kampanie wyborczą mogą wesprzeć nasz portal i wpłacić dowolną sumę, która również  przyczyni się do wsparcia idei.

  Oficyna Konserwatystów i Liberałów
  Ul. 3 Maja 100
  05-420 Józefów

  PL 58 1140 2004 0000 3502 3589 9194

 • 26-04-2014 01:35:00

  Bardzo ładny obrazek:

  http://tiny.pl/qk2q8

 • 24-04-2014 13:26:00

  Marek TWAIN: "Jak kandydowałem na gubernatora?"

  Przed kil­koma mie­sią­cami wysu­nięto moją kan­dy­da­turę na guber­na­tora stanu Nowy Jork z listy nie­za­leż­nych. Moimi kontr­kan­dy­da­tami byli pp. John I.Smith oraz Blank J.Blank. Wie­dzia­łem, że posia­dam nie­wąt­pliwą prze­wagę nad tymi panami w postaci dobrej repu­ta­cji. Wystar­czyło spoj­rzeć na gazety, aby dowie­dzieć się, że jeśli pano­wie ci cie­szyli się kie­dyś dobrą opi­nią, to czasy te minęły już bez­pow­rot­nie. Nie ule­gało wąt­pli­wo­ści, że mieli oni w ostat­nich latach do czy­nie­nia z naj­bar­dziej podej­rza­nymi i brud­nymi spraw­kami. Kiedy jed­nak cie­szy­łem się w cicho­ści ducha z mojej prze­wagi moral­nej, to z rado­ścią tą mie­szało się uczu­cie zaże­no­wa­nia, że moje nazwi­sko wymie­niane będzie jed­nym tchem z nazwi­skami tego typu indy­wi­duów. Długo zwle­ka­łem z przy­ję­ciem kan­dy­da­tury, aż wresz­cie posta­no­wi­łem napi­sać w tej spra­wie do mojej babki. Odpo­wiedź jej była zarówno szybka, jak i dobitna:

  Nie popeł­ni­łeś w swym życiu niczego takiego, co mogłoby przy­nieść Ci ujmę. Spójrz tylko na gazety, a zro­zu­miesz, jakimi osob­ni­kami są pano­wie Smith i Blank. Zasta­nów się dobrze, czy chcesz poni­żyć się do tego stop­nia, aby rywa­li­zo­wać z ludźmi tego pokroju.

  Tak samo i ja myśla­łem! W nocy nie mogłem zmru­żyć oka. Mimo wszystko jed­nak nie widzia­łem spo­sobu wyco­fa­nia swej kan­dy­da­tury. Byłem już zaan­ga­żo­wany i musia­łem sta­nąć do walki. Prze­glą­da­jąc przy śnia­da­niu dzien­niki natra­fi­łem na taką oto wzmiankę, która wytrą­ciła mnie cał­kiem z równowagi:

                                   KRZYWOPRZYSIĘSTWO!
  Może by pan Mark Twain wytłu­ma­czył nam dzi­siaj, gdy staje jako kan­dy­dat na guber­na­tora przed swym naro­dem, jak to się stało, że w roku 1863 w miej­sco­wo­ści Waka­wak, w Kochin­chi­nie, 44 świad­ków udo­wod­niło mu krzy­wo­przy­się­stwo, które popeł­nił, aby wydrzeć szmat pola bana­no­wego z rąk nie­szczę­śli­wej wdowy malaj­skiej i jej bez­bron­nej rodziny, dla któ­rej pole to było jedy­nym środ­kiem utrzy­ma­nia. Nie wąt­pimy, że p.Twain w inte­re­sie zarówno swoim, jak i ludu, o któ­rego głos zabiega, zechce sprawę tę wyja­śnić jak naj­ry­chlej. Czy jed­nak to uczyni?

  Myśla­łem, że pęknę ze zdu­mie­nia, Cóż za okrutne, strasz­liwe oskar­że­nie. Nie widzia­łem nigdy na oczy Kochin­chiny! Nie sły­sza­łem o żad­nym Waka­waku! Nie potra­fił­bym odróż­nić pola bana­no­wego od kan­gura! Nie wie­dzia­łem, co począć. Byłem oszo­ło­miony i bez­radny. Dzień minął, a ja nic nie zro­bi­łem w tej spra­wie. Naza­jutrz ta sama gazeta zamie­ściła kró­ciutką notatkę:

                                       CHARAKTERYSTYCZNE!
  Godzi się zauwa­żyć, iż p. Twain zacho­wuje zna­mienne mil­cze­nie w spra­wie krzy­wo­przy­się­stwa w Kochinchinie.

  (Nb. przez cały czas walki wybor­czej dzien­nik ten nie nazy­wał mnie ina­czej, jak „Twain, ohydny krzy­wo­przy­sięzca”.)
  Następ­nie wpa­dła do mych rąk „Gazette”, w któ­rej prze­czy­ta­łem, co następuje:

                                 PROSIMY O ODPOWIEDŹ!
  Może by nowy kan­dy­dat na sta­no­wi­sko guber­na­tora zechciał wyja­śnić nam pewną sprawę. Idzie o jego współ­lo­ka­to­rów w Mon­ta­nie, któ­rym od czasu do czasu ginęły różne drobne, choć war­to­ściowe dro­bia­zgi. Dziw­nym tra­fem znaj­do­wano je zawsze u p. Twa­ina. Współ­lo­ka­to­rzy byli zmu­szeni udzie­lić mu dla jego wła­snego dobra przy­ja­ciel­skiego napo­mnie­nia, po czym dali mu nie­złą nauczkę i pora­dzili, aby pozo­sta­wił na stałe próż­nię w miej­scu, w któ­rym zwykł był prze­by­wać w obo­zie. Cze­kamy na wyja­śnie­nia p. Twa­ina w tej sprawie.

  Czy można było zdo­być się na więk­szą zło­śli­wość? Nigdy w życiu nie byłem w Mon­ta­nie.
  („Gazette” nie nazy­wała mnie odtąd ina­czej, jak „Twain, zło­dziej z Mon­tany”.)
  Bra­łem teraz do rąk dzien­niki tak ostroż­nie, jak czło­wiek, który pod­nosi koł­drę, spo­dzie­wa­jąc się zna­leźć w łóżku żmiję. W parę dni póź­niej zna­la­złem znów taki oto artykulik:

                                                                      KŁAMSTWO PRZYGWOŻDŻONE!
  Zło­żone pod przy­sięgą zezna­nia pp. Michała O’Flanagana,Esq. z Five Points, oraz Snub Raf­ferty i Catty Mul­li­gana z Water Street jed­no­gło­śnie dowo­dzą, iż fał­szywe oświad­cze­nie p.Marka Twa­ina na temat dziadka naszego kan­dy­data pozba­wione jest wszel­kiego pokry­cia w rze­czy­wi­sto­ści . P. Twain ośmie­lił się mia­no­wi­cie stwier­dzić, iż zmarły dzia­dek powszech­nie sza­no­wa­nego p. Blanka J. Blanka powie­szony został za rabu­nek uliczny, co jest ohyd­nym i ordy­nar­nym łgar­stwem. Jest rze­czą odra­ża­jącą, iż dla doraź­nych celów poli­tycz­nych nie daje się spo­koju ludziom nawet w gro­bach, obrzu­ca­jąc bło­tem ich czci­godne nazwi­ska. Kiedy pomy­ślimy o tym, jak wielce boleć muszą podobne znie­wagi rodzinę i przy­ja­ciół nie­od­ża­ło­wa­nego nie­bosz­czyka, nie możemy oprzeć się chęci zaape­lo­wa­nia do sza­now­nych wybor­ców, aby udzie­lili nauczki zdzi­cza­łemu oszczercy. Ale nie! Pozo­stawmy go raczej na pastwę wyrzu­tów sumie­nia (cho­ciaż jeśliby szla­chet­niejsi spo­śród czy­tel­ni­ków zadali kłamcy obra­że­nia cie­le­sne, nie ulega wąt­pli­wo­ści, że nie zna­la­złby się sąd, który potę­piłby ich za ten wznio­sły uczynek).

  Misterne ostat­nie zda­nie tego arty­kułu wywarło taki sku­tek, że „naj­szla­chet­niejsi spo­śród czy­tel­ni­ków”, opa­no­wani szla­chet­nym obu­rze­niem, wyrzu­cili mnie w nocy z mojego wła­snego miesz­ka­nia, łamiąc meble oraz uno­sząc ze sobą wszystko, co byli w sta­nie unieść. A jed­nak gotów jestem przy­siąc na wszyst­kie świę­to­ści, że nigdy nie obra­zi­łem pamięci dziadka p.Blanka. Wię­cej jesz­cze, nie sły­sza­łem o nim aż do chwili uka­za­nia się wspo­mnia­nego arty­kułu.
  (Nawia­sem mówiąc, dzien­nik ten nazy­wał mnie odtąd „Twain, pro­fa­na­tor zwłok”).
  Następna wzmianka, która przy­kuła moją uwagę, brzmiała następująco:

                                                   ŁADNY KANDYDAT!
  Marek Twain, który miał wczo­raj wygło­sić mowę na wiecu nie­za­leż­nych, nie przy­był wcale na wiec. Lekarz jego doniósł tele­gra­ficz­nie, że p. Twain ma nogę zła­maną w dwóch miej­scach. Pacjent cierpi okrop­nie – itd., itd. i całe mnó­stwo podob­nych bredni. Nie­za­leżni wzięli to za dobrą monetę, teraz zaś udają, że nie wie­dzą nic o praw­dzi­wej przy­czy­nie nie­obec­no­ści tego indy­wi­duum, które w swym zaśle­pie­niu wybrali na kan­dy­data. A prze­cież widziano wczo­raj wie­czo­rem, jak jakiś pijany osob­nik zmie­rzał do miesz­ka­nia p.Twa­ina w sta­nie zupeł­nego zamro­cze­nia. Jest obo­wiąz­kiem nie­za­leż­nych dostar­czyć nam dowo­dów, iż osob­nik ten nie był p.Mar­kiem Twa­inem. Naresz­cie mamy ich w ręku! W tej spra­wie nie ma miej­sca na żadne kruczki i wybiegi! Lud zadaje im z całą mocą pyta­nie: „Kim był ten pijak?”

  Było to fan­ta­styczne, cał­kiem fan­ta­styczne, że wła­śnie moje nazwi­sko zamie­szane było w podobną sprawę. Prze­szło trzy lata minęły już od chwili, kiedy mia­łem w ustach ostat­nią kro­plę alko­holu.
  (Już od następ­nego numeru dzien­nik ów nazy­wał mnie stale: „Pan Deli­rium Tre­mens Twain”.)
  W tym samym cza­sie zaczęły do mnie napły­wać w wiel­kiej ilo­ści listy ano­ni­mowe. Treść ich była zawsze nie­mal jednakowa:

  Jak to było z tą kobietą, którą pan pobił, kiedy pro­siła o jał­mużnę?

  Pol Pry.

  Albo:

  Popeł­nił pan sze­reg łaj­dactw, o czym nie wie nikt prócz mnie. Radził­bym więc panu prze­słać mi odwrot­nie kilka dola­rów, gdyż ina­czej zro­bię z tego uży­tek w gaze­tach.

  Handy Andy.

  To chyba wystar­czy. Mógł­bym cyto­wać wię­cej, gdy­bym chciał zmę­czyć czy­tel­nika.
  Wkrótce potem cen­tralny organ repu­bli­kań­ski zarzu­cił mi prze­kup­stwo na wielką skalę, zaś cen­tralny organ demo­kra­tyczny przy­to­czył „fakty”, świad­czące, iż usi­ło­wa­łem zyskać bez­kar­ność w pew­nych spraw­kach za pomocą szan­tażu.
  Z tej racji otrzy­ma­łem dwa przy­domki: „Twain brudny łapow­nik” i „Twain, podły szan­ta­ży­sta”.
  Odtąd doma­gano się ode mnie odpo­wie­dzi ze wszyst­kich stron i z taką natar­czy­wo­ścią, że nie tylko redak­to­rzy, ale rów­nież i przy­wódcy mego stron­nic­twa orze­kli, iż dal­sze mil­cze­nie z mej strony sta­nie się moją zgubą poli­tyczną. Na domiar złego naza­jutrz uka­zał się w jed­nym z dzien­ni­ków nastę­pu­jący artykuł:

                                          PRZYJRZYJCIE MU SIĘ DOBRZE!
  Kan­dy­dat nie­za­leż­nych wciąż jesz­cze mil­czy. Robi to dla­tego, że nie ma dość odwagi, aby zabrać głos. Wszyst­kie oskar­że­nia prze­ciwko niemu są w pełni umo­ty­wo­wane, zaś swym mil­cze­niem potwier­dza on jesz­cze sto­krot­nie ich słusz­ność. Nie­za­leżni, przyj­rzyj­cie się swo­jemu kan­dy­da­towi! Spójrz­cie na ohyd­nego krzy­wo­przy­sięzcę, zło­dzieja z Mon­tany, pro­fa­na­tora zwłok! Podzi­wiaj­cie tego deli­ryka, brud­nego łapow­nika, pod­łego szan­ta­ży­stę!
  Zasta­nów­cie się i powiedz­cie, czy może­cie zło­żyć wasze głosy na czło­wieka obcią­żo­nego tak wstręt­nymi zbrod­niami, który nie posiada nawet dość odwagi, aby pisnąć słówko w swo­jej obronie!

  Nie, dłu­żej nie mogłem mil­czeć. Zanim jed­nak przy­go­to­wa­łem „odpo­wiedź” na tę potworną ilość zarzu­tów, jeden z dzien­ni­ków zarzu­cił mi, że spa­li­łem dom waria­tów li tylko dla­tego, że przy­sła­niał mi widok z mojego okna. To wpra­wiło mnie w jakiś nie­sa­mo­wity lęk. Zaraz potem prze­czy­ta­łem zarzut, iż otru­łem mego wujaszka, pra­gnąc zawład­nąć jego mająt­kiem – zarzut połą­czony z żąda­niem eks­hu­ma­cji zwłok. Omal że nie zwa­rio­wa­łem! Następ­nie oskar­żono mnie, że będąc dyrek­to­rem w przy­tułku uży­wa­łem do naj­cięż­szych robót znie­do­łęż­nia­łych i bez­zęb­nych sta­rusz­ków. Zaczą­łem poważ­nie się wahać, czy nie wyco­fać się z tej całej awan­tury. Na koniec jed­nak, jako uko­ro­no­wa­nie wszel­kich oszczerstw, rzu­ca­nych na mnie przez prze­ciw­ni­ków poli­tycz­nych, nastą­piło zwo­ła­nie całej chmary dzie­cia­ków róż­nej wiel­ko­ści i maści i naka­za­nie im, by wołały w cza­sie mego prze­mó­wie­nia na wiecu: „Tatuś, tatuś!”
  Dałem za wygraną. Ule­głem . Nie doro­słem widać do wyso­kiego sta­no­wi­ska guber­na­tora stanu Nowy Jork. Wyco­fa­łem moją kan­dy­da­turę, przy czym tak pod­pi­sa­łem się na mym liście:

                Z sza­cun­kiem
                          Marek Twain
  nie­gdyś porządny czło­wiek, dziś ohydny krzy­wo­przy­sięzca, zło­dziej z Mon­tany, pro­fa­na­tor zwłok, deli­ryk, brudny łapow­nik, podły szan­ta­ży­sta itp.

 • 24-04-2014 11:09:00

  Dziś jeszcze jestem o godz. 18.00

  w Kedzierzynie-Koźlu w Domu Kultury "Chemik".

  Przypominamy Państwu, że pilnie potrzebne są fundusze na wybory:

  konto wyborcze:

  61 1090 1199 0000 0001 1903 4592

  Na to konto mogą być przyjmowane (poza spadkami i zapisami) WYŁĄCZNIE darowizny. Tytuły „darowizna na wybory” albo „na wybory” lub „na kampanię wyborczą” itp.

  Sympatycy mieszkający poza granicami Polski, którzy nie mogą wpłacać datków na kampanie wyborczą mogą wesprzeć nasz portal i wpłacić dowolną sumę, która również  przyczyni się do wsparcia idei.

  Oficyna Konserwatystów i Liberałów
  Ul. 3 Maja 100
  05-420 Józefów

  PL 58 1140 2004 0000 3502 3589 9194

  Zachęcam też do odwiedzenia naszej księgarni  http://ksiegarnia.korwin-mikke.pl

  oraz do wpłacania 1% podatku na Fundację Kisiela. Wystarczy kliknąć guzik "Przekaż darowiznę" obok

 • 22-04-2014 23:54:00

  WCzc.Jarosław Gowin (PR, Kraków) udzielił wywiadu RMF FM:

  http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-gowin-wierze-w-uczciwosc-tuska-liczenie-glosow-to-chwyt-wybo,nId,1413240

  Cóż: JE Donald Tusk może i liczyłby głosy uczciwie – ale to nie On je liczy, nieprawda-ż? Natomiast my mamy DOWODY, że w przynajmniej części komisyj wyborczych są oszuści.

  P.Jarosław Gowin rzeczowo wypowiada się o KNP:

  A co, pańskim zdaniem, tak bardzo napędza Korwina-Mikke? Wydaje się, że oto nagle po dwudziestu paru latach takiego biedowania sondażowego i biedowania w polskiej polityce, Korwin wzrósł.

  Anty-systemowość. Już w 2011 roku ten potencjał wyborców anty-systemowych dał o sobie znać, wtedy, kiedy Korwin nie zarejestrował list w całym kraju, część jego wyborców przerzuciła poparcie na Twój Ruch, wtedy jeszcze Ruch Palikota. Myślę, że ten potencjał anty systemowy z roku na rok rośnie.

  Może trzeba się było z nim jednak sprzymierzyć?

  Mamy bardzo zbliżone poglądy w sprawach gospodarczych. To są jedyne dwie partie wolnorynkowe, natomiast w sprawach międzynarodowych różnimy się głęboko. Polska Razem nie chce rozwalać Parlamentu Europejskiego czy Unii Europejskiej. My ją chcemy od wewnątrz reformować. Chcemy przekształcić ten taki zbiurokratyzowany, bardzo kosztowny moloch w instytucję sprawną i służebną wobec interesów poszczególnych państw narodowych. I oczywiście w sprawach Wschodu - my zajmujemy stanowisko zdecydowanie odmienne niż Janusz Korwin-Mikke, który to Unię Europejską obarcza odpowiedzialnością za kryzys na Ukrainie.

  Uważa go pan za człowieka Moskwy? Bo brzmiało to Putinem.

  Nigdy takich opinii nie formułowałem, natomiast pewna zbieżność stanowiska Janusza Korwin-Mikkego i stanowiska rosyjskiego jest łatwo zauważalna. Myślę, że nikt z nim samym na czele tego nie kwestionuje.

  Cóż: jeśli obarczanie UE winą za sytuację na Ukrainie jest zbieżne ze stanowiskiem JE Włodzimierza Putina – to nic na to nie poradzę. Sytuacja jest bezdyskusyjna:

  1) To UE naruszyła status quo proponując Ukrainie stowarzyszenie się.

  2) Gdy Ukraina się już niemal zgodziła, UE, ze swoją zwykłą głupota i pogardą dla prawa, zażądała spełnienia dodatkowego warunku: zwolnienia p.Julii Tymoszenko. Czy był to powód czy tylko wygodny pretekst do zmiany decyzji – nie wiem.

  3) Następnie za pieniądze niewątpliwie amerykańskie z'organizowano w Kijowie „Majdan Bis”, destabilizując Ukrainę do reszty. Przypominam, że ulotki rozdawane na Majdanie były identyczne z ulotkami kolportowanymi na placu at-Tahrir w Kairze.

  4) Następnie wysłano tam przeszkolonych terrorystów, którzy zastrzelili 20 policjantów i 60 demonstrantów. Najprawdopodobniej również oni strzelali do wnuka JE Wiktora Janukowycza, co tak Go przestraszyło, że rzucił wszystko i uciekł. Tu przypominam zapis rozmowy ministra spraw zagranicznych Estonii, p.Urmasa Paeta, z baronową Katarzyną Ashton, szefową dyplomacji UE, w której to rozmowie Estończyk, powołując się na aktywistkę Majdanu, p.Olgę Bohomolec, mówi o sensacyjnym w świetle dotychczasowej wiedzy fakcie strzelania do milicjantów i protestujących przez te same osoby, które miałyby być z kolei najęte przez część liderów Majdanu. Tu pełny zapis tej sensacyjnej rozmowy, o której nikt jakoś nie wspomina:

  http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz%2Faktywistka-majdanu-poleglych-milicjantow-i-protestujacych-zabili-ci-sami-ludzie#

  A tu najistotniejszy fragment:

  PAET: (…) A jeszcze – to bardzo nieprzyjemne… I Olga również o tym mówiła… Według wszystkich znanych nam przesłanek, ludzie, którzy byli zabici przez snajperów, z obydwu stron, zarówno milicjanci, jak i ludzie z ulicy… Działali ci sami snajperzy, zabijający ludzi z obydwu stron.

  ASHTON: Tak… to straszne

  PAET: Ona pokazała mi fotografie i powiedziała, że jako lekarz może mówić o jednym i tym samym, można powiedzieć w przenośni, „charakterze pisma”…

  ASHTON: Tak.

  PAET: … o jednym rodzaju naboi. A już zupełnie zatrważa to, że nowa koalicja nie chce prowadzić dokładnego śledztwa dotyczącego dokładnych okoliczności tego co zaszło. Stopniowo wzrasta przekonanie, że za tymi snajperami nie stał Janukowycz, ale ktoś z nowej koalicji.

  ASHTON: Myślę, że tą informacją należy się zająć. O tym się nie mówiło. Ale to ciekawe. O Boże…

  PAET: Tak. Zatrważające jest, że ten czynnik może zacząć żyć swoim życiem. On już na samym początku dyskredytuje nową koalicję…

  ASHTON: I w tej sprawie muszą oni być bardzo ostrożni. Muszą przyczynić się do dużych zmian. Ale trzeba, aby Rada Najwyższa pracowała. Jeśli Rada nie będzie w stanie pracować…

  PAET: No właśnie!

  ASHTON: …będzie zupełny chaos. Być aktywistą i lekarzem – to bardzo ważne. Ale to oznacza, że nie jesteś politykiem. I w najbliższym tygodniu trzeba będzie im przywyknąć…

  PAET: Dokładnie tak.

  Właśnie. 

  Przy okazji zwracam uwagę, że ja pisałem, że Prezydent Rosji dopiero w ostatniej chwili zdecydowal się na aneksję Krymu już dwa tygodnie temu; Dziś jest to podawane jako sensacyjny i niewiarygodny przeciek z Kremla. A ja po prostu czytalem wtedy doniesienia, komentarze - i analizowalem wypowiedzi p.Putina i ludzi z Jego otoczenia - podczas gdy polscy "komentatorzy" zajęci byli jednym: opluskwianiem p.Putina. 

  Nic dziwnego, że mnie było latwiej to dostrzec...

 • 22-04-2014 12:23:00

  Dziś o godz. 20.00 zapraszam na czat czytany

  na http://czat.NPTV.pl

  Przypominamy Państwu aż do znudzenia, że pilnie potrzebne są fundusze na wybory: liczy się każda złotówka!

  konto wyborcze:

  61 1090 1199 0000 0001 1903 4592

  Na to konto mogą być przyjmowane (poza spadkami i zapisami) WYŁĄCZNIE darowizny. Tytuły „darowizna na wybory” albo „na wybory” lub „na kampanię wyborczą” itp.

  Sympatycy mieszkający poza granicami Polski, którzy nie mogą wpłacać datków na kampanie wyborczą mogą wesprzeć nasz portal i wpłacić dowolną sumę, która również  przyczyni się do wsparcia idei.

  Oficyna Konserwatystów i Liberałów
  Ul. 3 Maja 100
  05-420 Józefów

  PL 58 1140 2004 0000 3502 3589 9194

  Zapraszamy do naszej księgarni

  http://ksiegarnia.korwin-mikke.pl

 • 20-04-2014 01:33:00

  Wszystkim nam i sobie życzę:

  wytrwałości! spokoju ducha! energii! szczęścia! wszelkiej radości! 

   

  PS. Ten "Pre-spot" to nie ma być spot do TVP - tylko przypomnienie wlaściwych treści z przemówień właściwych ludzi

 • 19-04-2014 23:54:00

  Dziś Wielka Sobota

 • 18-04-2014 23:59:00

  Dziś Wielki Piątek

  ....

 • 17-04-2014 23:44:00

  Dziś jestem o godz. 21.30 w Polsat-News

  W ogóle cos dziwnego dzieje się z moimi komputerami... 

  Na razie - tylko APEL o 1%:

  NASZE "Stowarzyszenie Na Rzecz Wolnego Handlu" - nr KRS: 0000143026 (prawie wszyscy członkowie są członkami KNP, a

  prezesem jest v-prezes KNP kol.Stanisław Żółtek, uzyskało prawo do odpisu tego 1% z PIT-ów.

  Zarząd KNP podjął uchwałę namawiającą na przekazanie 1% na to Stowarzyszenie:

  http://nowaprawicajkm.pl/home/item/uchwaa-zarzdu-kongresu-nowej-prawicy

  Przekażcie Państwo (i namówcie przyjaciół) ten jeden % na to stowarzyszenie, a odbijemy część naszych podatków na naszą wspólną sprawę...   

 • 16-04-2014 16:53:00

  Dziś jestem o 19.57 w TVP-1 - i zaraz potem w TVP-INFO

  Mówią o nas :

  WWCCzc.Siwiec i Wenderlich o JKM: http://www.youtube.com/watch?v=aMVchsQxg94

  Politycy w internecie: https://www.youtube.com/watch?v=h3kNpWvN3tQ

  Tajna broń partii politycznych: https://www.youtube.com/watch?v=lhnfaZuQUu4

  Tomasz Sommer i Robert Walenciak o KNP: https://www.youtube.com/watch?v=7gjjf3zod7E

 • 16-04-2014 14:14:00

  Dziś o 18.45 jestem w TVP Info

  w programie "Przystanek Bruksela" - zapraszam.

  Przypominamy Państwu, że pilnie potrzebne są fundusze na wybory:

  konto wyborcze:

  61 1090 1199 0000 0001 1903 4592

  Na to konto mogą być przyjmowane (poza spadkami i zapisami) WYŁĄCZNIE darowizny. Tytuły „darowizna na wybory” albo „na wybory” lub „na kampanię wyborczą” itp.

  Sympatycy mieszkający poza granicami Polski, którzy nie mogą wpłacać datków na kampanie wyborczą mogą wesprzeć nasz portal i wpłacić dowolną sumę, która również  przyczyni się do wsparcia kampanii

  Oficyna Konserwatystów i Liberałów
  Ul. 3 Maja 100
  05-420 Józefów

  PL 58 1140 2004 0000 3502 3589 9194

  Przypominamy też, że zbliża się roczne rozliczenie podatkowe. Kto jeszcze chciałby wesprzeć myśl konserwatywną może wpłacić swój 1% na Fundację Kisiela, wystarczy kliknąć "Wesprzyj nas!"  http://korwin-mikke.pl

  lub bezpośrednio na stronie Fundacji

  http://fundacjakisiela.org/?page_id=16

 • 15-04-2014 13:55:00

  Dziś o godz. 20.00 zapraszam na czat czytany

  http://czat.NPTV.pl

  Przypominamy Państwu, że pilnie potrzebne są fundusze na wybory:

  konto wyborcze:

  61 1090 1199 0000 0001 1903 4592

  Na to konto mogą być przyjmowane (poza spadkami i zapisami) WYŁĄCZNIE darowizny. Tytuły „darowizna na wybory” albo „na wybory” lub „na kampanię wyborczą” itp.

  Sympatycy mieszkający poza granicami Polski, którzy nie mogą wpłacać datków na kampanie wyborczą mogą wesprzeć nasz portal i wpłacić dowolną sumę, która również  przyczyni się do wsparcia kampanii

  Oficyna Konserwatystów i Liberałów
  Ul. 3 Maja 100
  05-420 Józefów

  PL 58 1140 2004 0000 3502 3589 9194

  Zapraszamy też do księgarni..

 • 14-04-2014 10:03:00

  Dziś o godz. 14.15 jestem w Radio Live, a o 18.15 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

  ul. Lindleya 4, sala im prof. Adama Grucy.

  Przypominamy Państwu, że pilnie potrzebne są fundusze na wybory:

  konto wyborcze:

  61 1090 1199 0000 0001 1903 4592

  Na to konto mogą być przyjmowane (poza spadkami i zapisami) WYŁĄCZNIE darowizny. Tytuły „darowizna na wybory” albo „na wybory” lub „na kampanię wyborczą” itp.

  Sympatycy mieszkający poza granicami Polski, którzy nie mogą wpłacać datków na kampanie wyborczą mogą wesprzeć nasz portal i wpłacić dowolną sumę, która również  przyczyni się do wsparcia kampanii

  Oficyna Konserwatystów i Liberałów
  Ul. 3 Maja 100
  05-420 Józefów

  PL 58 1140 2004 0000 3502 3589 9194

   

 • 13-04-2014 09:26:00

  W ostatnim sondażu 7,5% poparcia dla KNP!

  http://metromsn.gazeta.pl/Wydarzenia/1,133290,15784895,Kongres_Nowej_Prawicy__Mamy_realne_szanse_byc_trzecia.html

  Tym samym KNP jest czwartą siłą polityczną Polski po PiS (29,3%), PO (28%) i SLD-UP (13,4%). Do Europarlamentu dostałby się jeszcze Europa Plus - Twój Ruch (7,3%), PSL (6%) i Polska Razem Jarosława Gowina (5,2%).

  Jak powiedział p. Jacek Wilk, wiceprezes KNP, poparcie dla partii idzie w górę i KNP walczy teraz o trzecie miejsce na podium.

  Dziś jeszcze o godz. 20.00 czat na http://NPTV.pl

 • 13-04-2014 03:19:00

  Kilka słów o sondażu

  Ten sondaż jest uliczny - a więc wierniejszy (ankietowany jest anonimowy, nie boi się, że ktoś po numerze telefonu pozna jego poglądy - a przecież w przypadku KNP jest to poparcie dla partii jawnie anty-państwowej):

  Co w nim cieszy: za torującą drogę awangardą KNP idzie umiarkowana PR (5,2%) - a SP dołuje. Martwi trochę wynik narodowcow - przecież bardzo wielu z nich to Prawica. 

  Martwi wynik SLD-UP i E+TR - ale jeszcze bardziej martwei, że POPiS nadal trzyma się wysoko ponad 50%...

 • 11-04-2014 23:46:00

  W sobotę, 12 kwietnia zapraszam na Mazowsze Południowe

  godz. 12.00 - Warka, ul. Puławska 40 (nad sklepem motoryzacyjnym)
  godz. 13.45 - Grójec, ul Jana Pawła II 26 - Centrum Edukacyjne
  godz. 15.30 - Mogielnica, Plac Dół, "Bar"
  godz. 17.00 - Nowe Miasto/Pilicą - ul. Tomaszowska 40B (kasyno wojskowe)
  godz. 19.15 - Radom, Resursa Obywatelska, ul Malczewskiego

 • 10-04-2014 12:32:00

  Dr Józef Goebbels: Lekcja manipulacji

  Oto dwa przykłady, jak się manipuluje. Pierwszy ze strony:

  http://m.onet.pl/wiadomosci/swiat,zetcl#zetcl

  [Tekst oryginalny na niebiesko]

  Separatyści prorosyjscy, którzy okupują siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w Ługańsku na wschodzie kraju, wzmacniają pozycje obronne przygotowując się na szturm sił MSW, którego oczekują w nocy. Ze wschodniej Ukrainy płyną niepokojące doniesienia o możliwym wtargnięciu rosyjskich wojsk. [Za chwilę: skąd one płyną?]

  Według mediów część z separatystów zdecydowana jest stać do końca, jednak z miejsca wydarzeń nadchodzą także informacje, że separatyści wysłali delegację na rozmowy z ukraińskimi władzami.

  Ukraińska stacja telewizyjna "1+1" relacjonuje, że niektórzy z okupujących SBU w Ługańsku pożegnali się ze swoimi rodzinami i oświadczają, że na siłę odpowiedzą siłą. "Są też gotowi do podjęcia radykalnych kroków: w razie szturmu postawią przed barykadami nieuzbrojone kobiety" – czytamy na stronie stacji.

  Wywodzący się z Ługańska deputowany parlamentu Ukrainy Spyrydon Kilinkarow poinformował tymczasem, że separatyści wysłali swych dwóch przedstawicieli na rozmowy z władzami. - Rozumiem, że nawiązano jakiś kontakt, że podjęto dialog – powiedział.

  MSZ Ukrainy oświadczyło, że wydarzenia we wschodnich obwodach wskazują na przygotowania Rosji do wejścia na terytorium ukraińskie.

  - W prowokacjach uczestniczą ugrupowania, którymi kierują rosyjskie służby specjalne. Agresywne działania, które stanowią zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa obywateli ukraińskich oraz aktywizacja sił separatystycznych i zaangażowanie w te bezprawne działania obywateli Rosji, świadczą o zamiarach dokonania drugiego etapu okupacji Ukrainy – stwierdziła ukraińska dyplomacja. [Teraz prawda: nie jest to dyplomacja "ukraińska" - lecz dyplomacja rewolucyjnego, nielegalnego rezymu z Kijowa; nawet one jednak w jakikolwiek sposób nie dowodzą, że poczynaniami separatystów na Ukrainie Wschodniej kierują rosyjskie siły specjalne - czego zreszta wykluczyc nie można] 

  Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk, szef Centrum Badań Wojskowo-Politycznych ostrzegł, że w nocy z wtorku na środę rosyjskie wojska mogą przekroczyć ukraińskie granice. "Według naszych danych, zgodnie z planami (rosyjskiego wywiadu wojskowego) GRU, liderzy separatystów otrzymali dziś rozkazy, by w nocy z 8 na 9 kwietnia zorganizować korytarz przez granicę Ukrainy dla umożliwienia przejścia kolumny sprzętu wojskowego z terytorium rosyjskiego" – napisał na swym profilu na Facebooku. [P.Dymitr Tymczuk napisał coś na swoim FB i zostal ekspertem. Nie bardzo wiem, jak liderzy separatystów mieli "z'organizować korytarz przerzutu" - ale, jak widać, niczego nie z'organizowali... Tak przy okazji: Ukraińcy nie zapomnieli czasów, gdy odrywali się od Związku Sowieckiego: dość dokładnie używają zwrotów TASSa z tamtego okresu... Cytuję za: http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/system-polityczny-republiki-ukrainy ):  "Wykorzystując zamieszanie wywołane puczem Janajewa w Moskwie - Rada Najwyższa ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, 24 sierpnia 1991 roku uchwaliła Akt Niepodległości Ukrainy poparty przez dominującą część Ukraińców w referendum z grudnia 1991 roku". To samo zrobiła RN Autonomicznej Republiki Krymu!!!]

  Wcześniej wieczorem centrala SBU w Kijowie oświadczyła, że separatyści zaminowali jej delegaturę w Ługańsku i przetrzymują w niej 60 zakładników.

  "Separatyści, grożąc bronią i materiałami wybuchowymi, siłą przetrzymują około 60 obywateli, którym nie pozwalają opuścić budynku i wrócić do domów. Oznacza to, że stosują środki, używane przez terrorystów" - napisano w komunikacie.

  Resort nie poinformował, kim są zakładnicy. Agencja Interfax-Ukraina doniosła z powołaniem na własne źródła, że wśród przetrzymywanych nie ma pracowników SBU, lecz zwykli "cywilni, miejscowi ludzie".

  [Teraz p.[JS] zawstydził się, i postanowil jednak zacytować źródło obiektywne:]

  Agencja Reutera przywołuje słowa separatystów okupujących budynek w Ługańsku, którzy zaprzeczyli, jakoby zaminowali gmach i przetrzymywali w nim ludzi wbrew ich woli. - Nie ma ani materiałów wybuchowych, ani zakładników. Nie potrzebujemy zakładników, aby dostać to, czego chcemy - cytuje agencja mężczyznę imieniem Anton, który twierdzi, że jest koordynatorem akcji.

  Reporter Reutersa relacjonował, że ludzie swobodnie wchodzili do budynku i z niego wychodzili.

  SBU tymczasem oświadczyła, że jej siedziba w Ługańsku opanowana jest przez "członków radykalnej organizacji", od których zażądała natychmiastowego uwolnienia zakładników, złożenia broni oraz rozminowania budynku. Podkreśliła, że w związku z zaistniałą sytuacją istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli.

  Szef administracji prezydenta Ukrainy Serhij Paszynski ostrzegł separatystów, że jeśli nie opuszczą oni okupowanych obiektów państwowych i nie złożą broni, to będą traktowani jak terroryści. Prócz siedziby SBU w Ługańsku prorosyjscy aktywiści kontrolują gmach administracji obwodowej w Doniecku.

  Na Ukrainie trwa akcja antyterrorystyczna skierowana przeciwko siłom, dążącym do oderwania wschodnich regionów kraju. Władze państwowe o podżeganie nastrojów separatystycznych oskarżają Rosję.

  (JS)

  [... a 30 lat temu trwała akcja antyterrostyczna przeciwko siłom dążącym do oderwania zachodnich rejonów ZSRS - o co oskarżano USA (też zapewne nie całkiem bezpodstawnie...]

  Popularne komentarze (834)

  ~j.grzebek do ~lkjz;jhka: Ja się tylko pytam ... gdzie są Ci internauci, którzy mnie od "pomiotów Ruskich" , agentów Kremla etc wyzywali, gdy prezentowałem własne poglądy na temat Ukrainy? To, że nasza uniżona służalczość wobec banderowców "bokiem nam wyjdzie" - przeczuwałem. Nie myślałem jednak, że stanie to się tak szybko. Dziś podano w radiu , że Sejm wprowadził uproszczone formalności imigracyjne dla Ukraińców (banderowców), a tu proszę - szybka riposta Samozwańczego rządu Ukrainy! (EMBARGO):

  Eksporterzy: ukraińskie embargo jest niezrozumiałe.

  - Zupełnie nie rozumiemy, dlaczego nowy, demokratyczny, proeuropejski rząd Ukrainy nałożył embargo na mięso z Polski - przyznał przewodniczący Komitetu Współpracy Wschodniej Tadeusz Namedyński. Jak podkreślił, obecnie Ukraińcy sprowadzają wieprzowinę z Białorusi, gdzie problem z afrykańskim pomorem świń jest o wiele większy niż w Polsce. - Na Białorusi zarażone są i dziki, i chlewnie - zaznaczył Namedyński. Jego zdaniem embargo musi być motywowane politycznie. (Agencja TVN/x-news)

  Dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe nazwanie samozwańczego rządu Ukrainy demokratycznym rządem!

  Cóż: d***kratycznie, to był akurat wybrany JE Wiktor Janukowycz - a obecna wladza, zainstalowana przez Niemców za amerykańskie pieniadze, to samozwańcy, oczywiście. A co do embargo - to nie ma w nim nic politycznego: po prostu białoruscy producenci wieprzowiny dali w łapę właściwej ukraińskiej mafii - i tyle...

  =====

  Drugi przykład – to bezczelna manipulacja cytatem, którego dopuściła się strona „eliminująca przemoc wobec kobiet”. Mój oryginalny cytat (sprzed paru lat - chodziło o lekcje „seksuologii”, gdzie dwie zboczki chodziły po szkołach i uczyły dziewczynki i chłopców m.in. onanizmu itp.):

  Od prokuratury zażądałem dochodzenia w sprawie bezczelnego, oficjalnego uprawiania pedofilii w szkołach. Z tym, że osobiście wolałbym, by moja córka trafiła w łapy pedofila (pedofila – nie „gwałciciela”!), który po pupie poklepie, biuścik pomaca, może popieści i pocałuje – niż poszła na taką lekcję. Bo po zetknięciu z pedofilem pozostanie cenne uczucie wstydu i napięcie erotyczne – a po takiej lekcji zapewne bezpowrotnie utraciłaby zdolność kochania”.

  Natomiast na stronie:

  https://www.facebook.com/369593933149305/photos/a.387543461354352.1073741828.369593933149305/530765793698784/?type=1

  ten „cytat” brzmi tak:

  Wolałbym, by moja córka trafiła w łapy podofila (pedofila – nie „gwałciciela”!), który po po pupie poklepie, biuscik pomaca, może popiesci i pocałuje […] Bo po zetknieciu z pedofilem pozostanie cenne uczucie wstydu i napiecie erotyczne.

  Jest różnica – nieprawda-ż?

  Opinię o tych „lekcjach seksuologii” oczywiście podtrzymuję.

 • 08-04-2014 05:38:00

  APEL do chcących głosować na PiS

  Chcesz głosować na PiS?

   

  Jeśli chcesz głosować na Prawo i Sprawiedliwość dlatego, że wierzysz, iż PiS będzie dbało o interes Polski, że obroni nas przed eurokracją, że będzie realizowało program prawicowy itd. – to ten tekst nie jest do Ciebie. Zgodnie ze swoim sumieniem, głosuj na PiS.

  Jeśli jednak chcesz głosować na PiS tylko dlatego, że boisz się kolejnej wygranej aferałów z PO – albo tylko dlatego, że jest to „mniejsze zło” – to przez chwilę pomyśl!

  Oto typowy sondaż z ostatnich dni – nie do wyborów unijnych, tylko do sejmowych:

   

   

  Jak widzisz, jest zupełnie obojętne, czy PiS będzie miało 10% więcej czy mniej; czy PO będzie miała 10% więcej czy mniej. Zwycięzcą tych wyborów zostanie Sojusz Lewicy Demokratycznej.

  I przywódcy SLD mówią o tym otwarcie.

  Najprawdopodobniejszy scenariusz po wyborach to koalicja PiS z SLD. Obydwa ugrupowania się do niego w praktyce szykują. Chodzi o wyrezanie z posad i stanowisk aferzystów z PO – i zastąpienie ich swoimi aferzystami. Przy tym SLD będzie domagać się bardzo wielu posad i stanowisk, szantażując PiS możliwością zawarcia koalicji z PO – która to koalicja oznaczałaby, nawiasem pisząc, katastrofę gospodarczą: wprowadzenie euro, pełne przyjęcie Karty Praw Podstawowych...

  Takie układy działają już zresztą w wielu miejscach. Np. na Pomorzu Zachodnim SLD jest w koalicji z PO, ale w mieście w Szczecinie w koalicji z PiS...

  Możliwe zresztą, że wewnętrzne nastroje w SLD zmuszą WCzc. Leszka Millera do odejścia od uzgodnionego z WCzc. Jarosławem Kaczyńskim planu koalicji z PiS. Wtedy od razu rozpocznie negocjacje z PO – szantażując Platformę możliwością zawarcia sojuszu z PiS.

  Jedyną szansą, by zapobiec oddaniu władzy Sojuszowi Lewych Dochodów, jest zagłosowanie na Kongres Nowej Prawicy. Jeśli KNP osiągnie lepszy wynik niż SLD, to będzie mogła zmusić PiS do odejścia od uzgodnionego w traktacie lizbońskim acquis communautaire, do odejścia od zgubnego pomysłu utworzenia silnej armii europejskiej – itd. Zapewniam, że gdy ministerką spraw zagranicznych była p.Anna Fotyga, to PiS uznawało, że ustalenia acquis communautaire wiążą Polsce ręce.

  Musimy zacząć walczyć o odzyskanie przez Rzeczpospolitą suwerenności.

  Jest zresztą w PiS wielu ludzi, którzy też by tego chcieli.

  Pomyśl chwilę... pomyśl jeszcze chwilę...

  ...i oddaj głos na Nową Prawicę Janusza Korwin-Mikkego! 

  PS. W ostatnim sondażu do PE SLD ma 8% - my 6%. Musimy podwoić ten wynik! 

 • 08-04-2014 05:33:00

  APEL do chcących głosować na PO

  Chcesz głosować na PO?

  Jeśli chcesz głosować na Platformę Obywatelską dlatego, że wierzysz, iż PO obniży podatki, uprości przepisy, zlikwiduje biurokrację itd. – to ten tekst nie jest do Ciebie. Zgodnie ze swoim sumieniem głosuj na PO.

  Jeśli jednak chcesz głosować na PO tylko dlatego, że boisz się wygranej PiS – albo tylko dlatego, że jest to „mniejsze zło” – to przez chwilę pomyśl!

  Oto typowy sondaż z ostatnich dni – nie do wyborów unijnych, tylko do sejmowych:

   

  Jak widzisz, jest zupełnie obojętne, czy PO będzie miała 10% więcej czy mniej; czy PiS będzie miało 10% więcej czy mniej. Zwycięzcą tych wyborów zostanie Sojusz Lewicy Demokratycznej.

  I przywódcy SLD mówią o tym otwarcie.

  Najprawdopodobniejszy scenariusz po wyborach to koalicja PiS z SLD. Obydwa ugrupowania się do niego w praktyce szykują. Chodzi o wyrezanie z posad i stanowisk aferzystów z PO – i zastąpienie ich swoimi aferzystami. Przy tym SLD będzie domagać się bardzo wielu posad i stanowisk, szantażując PiS możliwością zawarcia koalicji z PO – która to koalicja oznaczałaby, nawiasem pisząc, katastrofę gospodarczą: wprowadzenie €uro, pełne przyjęcie Karty Praw Podstawowych...

  Takie układy działają już zresztą w wielu miejscach. Np. na Pomorzu Zachodnim SLD jest w koalicji z PO, ale w mieście Szczecinie w koalicji z PiS...

  Możliwe zresztą, że wewnętrzne nastroje w SLD zmuszą WCzc. Leszka Millera do odejścia od uzgodnionego z WCzc. Jarosławem Kaczyńskim planu koalicji z PiS. Wtedy od razu rozpocznie negocjacje z PO – szantażując Platformę możliwością zawarcia sojuszu z PiS.

  Jedyną szansą, by zapobiec oddaniu władzy Sojuszowi Lewych Dochodów, jest zagłosowanie na Kongres Nowej Prawicy. Jeśli KNP osiągnie lepszy wynik niż SLD – to będzie mogła zmusić PO do przeprowadzenia liberalizacji naprawdę – i to liberalizacji uczciwej, a nie aferalnej.

  Jest zresztą w PO wielu ludzi, którzy też by tego chcieli.

  Pomyśl chwilę... pomyśl jeszcze chwilę...

  ...i oddaj głos na Nową Prawicę Janusza Korwin-Mikkego. 

  PS. W ostatnim sondażu do PE SLD ma 8% - my 6%. Musimy podwoić ten wynik! 

 • 07-04-2014 13:23:00

  Radio POLSKA Live - potem do Białegostoku

  Dziś, w poniedziałek o 18.oo będę miał spotkanie w hotelu p.Gołębiewskiego w Białymstoku

  Robi się ciepło. T-koszulki z Feniksem wchodzą w modę:

  http://tiny.pl/qn4ps

  (przy zamówieniu ponad 10 sztuk kontakt telefoniczny 664 664 752)

  Dziś na godz. 14.15 zapraszam do Radio Live http://polskalive.pl

  W audycji "Janusz Korwin-Mikke na żywo" będziecie mogli Państwo porozmawiać ze mną - dzwoniąc do studia pod numer 222950724

 • 05-04-2014 16:56:00

  Wolna.tv nawiązała współpracę z TV Praga

  Na początek proponujemy moją  dyskusję z p.Rafałem A.Ziemkiewiczem - dziś, czyli w sobotę o 18.00 pod adresem:

  http://www.praga.tv/telewizja/19.html

  Za chwilkę zaczynam spotkanie w Cechanowie; sala już pełna... 

 • 04-04-2014 23:58:00

  Sobota o 17:00 – 19:00 - Ciechanów

  w Domu Rzemiosła przy ul. Pułtuskiej 9, w pobliżu Pl. Jana Pawła II (centrum)

 • 02-04-2014 01:41:00

  Kolejny pozytywny sondaż:

   

  To doskonały wynik - biorąc pod uwagę 24% niezdecydowanych.Zdumiewające, że KNP i PRJG wyraźnie przebijają Europę-Twoj Ruch. W innych sondażach jest odwrotnie...

  Chyba pora przestać zajmowac się sondażami. Im bliżej wyborów - tym bardziej będą upolitycznione - czytaj: fałszowane...

 • 01-04-2014 23:51:00

  Tu można zobaczyć, że jako prezes UPR mówiłem to samo:

  http://www.youtube.com/watch?v=6Sr5-BtltcM&list=PL5ABC3C3B86047CF1

  Najbliższe spotkania:

  2 Kwietnia
  Zamość 16.00 Zamojski Dom Kultury w Zamościu ul. Partyzantów 13:
  https://www.facebook.com/events/274080846093464/
  Chełm 19.00 Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia:
  https://www.facebook.com/events/1417489528509072/

  A w ogóle to jestem przemęczony bieżączką.