Pociski niepenetracyjne a podatki

Wysłane przez MARK13 

14-09-2010 - 10:04:58

[www.blog.gwiazdowski.pl]

moja propozycja nowelizacji:

Kontrolerzy mogą stosować jebnięcie w ryj i poprawienie z kopyta - w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że obywatel-niewolnik uchyla się od finansowania potrzeb społecznych* oraz aparatu administracyjnego, powołanego celem pilnowania, aby te potrzeby były należycie realizowane.

* potrzeby społeczne - niezbywalne prawa ludzi


_______________________________________
Czyż nie byłoby cudownie, gdyby wszyscy oddali broń palną i wyrzekli się przemocy? Moglibyśmy wówczas podbić całą tę głupią planetę przy pomocy noża do masła.Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 14-09-2010 10:09 przez MARK13.

14-09-2010 - 15:27:59

USTAWA
z dnia 5 marca 2010 r.
o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji wydanej w pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się kontrolowany lub jego przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu.";

2) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z zastrzeżeniem art. 14b ust. 1.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Janusz Korwin-Mikke - Internetowa Strona Autorska / Forum - Statystyki

Globalne
Wątki: 6260, Posty: 45491, Użytkownicy: 14785.
Ostatnio dołączył/a Eksterminator.


Statystyki tego forum
Wątki: 321, Posty: 5204.